• Nelum Berglund heter jag

  • Jag håller utbildningar och föredrag

  • Alla ska vara delaktiga i att sätta mål

  • och alla måste förstå hur och varför

  • så att alla drar åt samma håll

Copyright 2021 - Careway Consulting created by S&S Design Ltd

Careway iconCoachande ledarskap

Coaching handlar om emotionell intelligens: att förstå sitt eget och andras sätt att tänka och vara, samt att kunna påverka detta.
Här ges en grundläggande kunskap om vad coaching är både i teori och praktik. Jag tar även upp vad coaching inte är.
Syftet är att genom ett coachande samtal och förhållningssätt hjälpa medarbetare att övervinna hinder och locka fram deras dolda talanger eller resurser för att uppnå målen.

Careway iconStrategisk ledning

Strategi handlar om en plan för hur en organisation vill utvecklas i förhållande till sin omgivning samt hur planen realiseras och så man uppnår de satta målen.
Här ges en grundläggande kunskap om strategiämnet. Jag går igenom grundläggande ramverk och modeller för strategiarbetet.
Syftet är att skapa förståelse för strategi, såväl teoretiskt som praktiskt.

”Det är inte den starkaste inom arten som överlever, ej heller den mest intelligenta, utan det är snarast den som är mest anpassningsbar till förändring”. 
Leon C Megginson

Careway iconSalutogent ledarskap

Salutogent ledarskap innebär att ledaren försöker göra sammanhanget meningsfullt, begripligt och hanterbart.
Här utvecklar deltagarna Antonovskys teori om salutogenes med sitt begrepp "känsla av sammanhang" (KASAM) samt hur man kan gå till väga för att förändra kulturen på arbetsplatsen genom salutogent kulturtänkande.
Syftet är att ge kunskaper om hur ett främjande hälsoarbete kan ske genom att göra sammanhanget meningsfullt, begripligt och hanterbart samt genom att utveckla en salutogen kultur, som handlar om värde och värdeskapande för att uppnå mål, resultat och arbetsglädje.

Careway iconMål och målstyrning

”Om du inte vet vart du ska så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar”
Alice i underlandet av Lewis Carroll (1865)

Vet alla medarbetare vart de är på väg och hur de ska arbeta i praktiken för att nå målen?

Målen sätter en riktning för organisationen, teamet eller individen som organisationen vill uppnå. Genom att göra specifika, mätbara mål som inom en viss tidsram skall uppnås, skapas möjlighet för individen eller gruppen att få relevant och meningsfull återkoppling samtidigt som man tillvaratar dess kompetens och kunskap.

Denna kurs ger dig kunskaper om hur du kan bygga upp olika typer av mål och hur du på bästa sätt kan följa upp dem.
Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att genom målstyrning kunna styra verksamheten till att uppnå resultat.

Careway iconKonflikthantering

”När du anklagar och kritiserar andra är det en sanning om dig själv som du försöker undvika”. 
Deepak Chopra

Förändringsarbete utvecklas inte alltid på det sätt som man förväntar sig. Konflikter uppstår när människor möts och gör saker tillsammans. Kärnan i en konflikt är att individer är oeninga om vad som gäller för en relation eller för en situation och hur man ska lösa denna oenighet.

I denna kurs får du förklaringar till varför det är så och vilka hänsyn du som ledare måste ta. Vidare ges en utförlig beskrivning av hur man analyserar och hanterar konflikter på individ-, grupp- respektive organisationsnivå.
Kursen vänder sig både till de som vill öka sina teoretiska kunskaper om grupper och till dem som i sin vardag arbetar med och i grupper.
Syftet är att ge deltagarna kunskap om, och förståelse för de grupprocesser som alltid utvecklas när människor ska arbeta tillsammans.

Careway iconKonstruktiv feedback

Vi människor är sociala varelser och är beroende av andras bekräftelse och stöd för att må bra.
Kursen lär ut hur man kan ge och ta konstruktiv feedback som skapar en naturlig kultur för positiv feedback på arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till stärkt gemenskap och trygga, motiverade medarbetare.
Syftet med kursen är att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper om hur de kan ge och ta konstruktiv feedback. Genom att se och erkänna egenskaper hos en annan person blir denne bekräftad och ges möjlighet att växa.

Careway iconKommunikation

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom kommunikation. Här synliggör vi det mänskliga samspel som sker via ord och kroppsspråk, samt redogör för arbetslagets och ledarskapets möjligheter och fallgropar. Transaktionsanalys används som metod för att förstå kommunikationen mellan individer.
Kursen riktar sig till alla som vill fördjupa sin kunskap om mänsklig kommunikation.

Careway iconTeamutveckling

Kursen ger lättbegripliga beskrivningar av olika gruppteorier och hur dessa skiljer sig åt, men också hur de sammanfaller.
Syftet är att ge deltagarna kunskaper om olika teorier och att hjälpa dem att förstå tillstånd och utveckling i olika grupper eller team i arbetslivet. Det finns inte någon fast lösning för att få team eller grupper att fungera, utan ledaren måste alltid ta hänsyn till gruppens uppgift, omgivningens krav och gruppens mognadsnivå.
Kursen vänder sig till individer, ledare och organisationer som vill utveckla och hantera grupper.